Vedtægter .. for Foreningen EdTech Denmark

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er EdTech Denmark.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Formålet medforeningen EdTech Denmark er, at fremme samarbejde om og gevinst vedudvikling og brug af læringsteknologi og -services. Det sker ved at drive en forening for private,offentlige og uddannelses-og forskningsaktører inden for det læringsteknologiske område i Danmark.

a) EdTech Denmark skal tilvejebringe og formidle viden om læring og teknologi med henblik på at styrke innovation i uddannelsessektoren, i erhvervslivet og det danske samfund som helhed.

b) EdTech Denmark skal indgå partnerskaber med relevante aktører inden for læring og teknologi med henblik på at understøtte konkrete innovationsprojekter, forretningsudvikling og forskningsaktiviteter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1
. Som medlemmer optages enhver organisation eller virksomhed, som har interesse for eller arbejder professionelt med læring og/eller teknologi med tilknytning til uddannelse, organisatorisk læring eller forsknings-, uddannelses- og/eller arbejdsmarkedspolitik og som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker via skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Medlemskabet er gyldigt i et år fra den dag, der er betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse skal skeved skriftlig henvendelse til sekretariatet, og skal ske senest 3 måneder forud for den årlige kontingentfornyelse. Eventuel restance for årligt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves årligt fra medlemskabets indgåelse. Varsling af kontingentændringer sker senest 6 uger efter den årlige generalforsamling.

Stk. 5.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller bringer foreningen i miskredit vedtaget med ⅔ flertal.


§ 4.
Generalforsamlingen
Stk. 1
. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af foreningen. Foreningens medlemmer defineres via CVR- eller EAN-nummer, hvilket betyder at hver medlemsvirksomhed, -institution eller institut har een stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Forpersonens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen (jf. §6 stk.2 og 3)
8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med 2⁄3 flertal og ved håndsoprækning blandt de fremmødte og ved fuldmagt. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om 2⁄3 flertal.


§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det tilsekretariatet. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen af holdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.


§ 6.
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af sekretariatet med reference til bestyrelsen. Direktøren er fast medlem af bestyrelsen med stemmeret under iagttagelse af inhabilitet i fht eget ansættelsesforhold.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, og vælges med hensyntagen til diversitet og ligelig fordeling mellem offentlig og privat sektor. Bestyrelsen kan for et år ad gangen udpege op til 2 selvsuplerende medlemmer uden stemmeret.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Forpersonen - og i dennes fravær næstforpersonen eller direktøren indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.


§ 7.
Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af sekretariatet, der tillige fører foreningens medlemsregister. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 8.
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1
. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgendegeneralforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver eventuelle fordringshavere og herefter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


§ 11.
Datering
Stk. 1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13.12.2018 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 31.10.2019.

Vedtægter for Foreningen EdTech Denmark https://edtechdenmark.dk/images/EdTechDenmarkEvent__small.jpg Kristian
Bliv medlem & oplev fordelene
Kontakt
Bliv medlem
Kontakt